world

[wɜːld] [wɜːrld]

n. 地球,天下(the world);(尤指可能或确有生命存在的)星球,天体;(某地区、某类人及事物组成的)世界;人类社会,社会生活;(人们活动的)领域,界,圈子; 某领域的一切事物,自然界;人生,生活圈子,阅历; 人世,今生,来世;生活领域;尘世,世俗,世事(the world);社会地位;活的状态;大不相同;(尤指某人描述或想象的)地方,情景;(有某种特色的)地方,(某种生活的)世界;<非正式>大量,无数;一切,重要性(the world)

adj. (人物)举足轻重的,世界闻名的;所有国家的,世界(性)的;环球的

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-31 01:35:47 2023-03-31 01:09:12 2023-03-31 00:37:06 2023-03-30 23:39:40 2023-03-31 00:28:07 2023-03-31 00:37:51 2023-03-31 00:23:20 2023-03-31 01:03:28 2023-03-30 23:22:55 2023-03-31 00:16:51 2023-03-30 23:09:16 2023-03-31 00:29:36 2023-03-30 23:10:01 2023-03-31 01:19:12 2023-03-31 01:30:10 2023-03-30 23:10:56 2023-03-30 23:10:47 2023-03-30 23:28:56 2023-03-30 23:31:55 2023-03-31 00:28:24