regular

[ˈreɡjələ(r)] [ˈreɡjələr]

adj. 恒定的,规则的(尤指间隔相同);经常做(或发生)的,频繁的;经常做某事的,常去某地的;惯常的,通常的;持久的,固定的;<美>标准尺寸的,中号的;普通的,平凡的;常备军的,正规军的;(动词或名词)按规则变化的;(人)正常通便的,月经正常的;<非正式> 完全的,彻底的;(花)呈放射状对称的;等边的,匀称的;(冲浪等有板运动用语)左腿在前的;(人)受过适当培训(或取得适当资格)并从事全职工作的,有正式工作的;符合手续(或规定)的,正当的;(基督教)受教规约束的,属于修道会的

n. 常客,老主顾;主力队员,经常参加某项活动的人;正规军人,职业军人;<美>普通产品,普通装;(区别于世俗教士的)修道者,教士

【名】 (Regular)(以)雷古拉尔(人名)

[ 复数:regulars 比较级:moreregular 最高级:mostregular]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-22 13:39:18 2023-03-22 12:23:32 2023-03-22 12:53:47 2023-03-22 12:05:16 2023-03-22 13:42:19 2023-03-22 13:27:30 2023-03-22 11:23:16 2023-03-22 12:30:09 2023-03-22 13:29:23 2023-03-22 13:10:22 2023-03-22 13:27:38 2023-03-22 12:36:21 2023-03-22 11:18:26 2023-03-22 13:03:12 2023-03-22 12:47:56 2023-03-22 11:28:04 2023-03-22 12:27:53 2023-03-22 13:00:07 2023-03-22 13:44:51 2023-03-22 13:06:54