chairman

[ˈtʃeəmən] [ˈtʃermən]

n. (尤指男性)主席,(委员会或组织的)负责人;(公司)总裁,(组织)主席;会议主持人,大会主席;<史>轿夫;(自1949年)中国共产党主席(Chairman)

v. 主持,掌管

[ 复数:chairmen 第三人称单数:chairmans 现在分词:chairmaning 或:chairmanning 过去式:chairmaned 或:chairmanned 过去分词:chairmaned 或:chairmanned]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-22 15:13:49 2023-03-22 13:09:39 2023-03-22 13:33:49 2023-03-22 15:03:35 2023-03-22 14:41:53 2023-03-22 15:02:37 2023-03-22 12:53:59 2023-03-22 14:52:29 2023-03-22 14:19:51 2023-03-22 13:05:22 2023-03-22 15:04:59 2023-03-22 15:04:30 2023-03-22 14:07:23 2023-03-22 13:41:34 2023-03-22 13:37:24 2023-03-22 14:32:59 2023-03-22 13:33:44 2023-03-22 14:35:30 2023-03-22 13:37:49 2023-03-22 14:27:34